Convert terabyte (TB) to gigabyte (GB)

UnitsStorageterabyteTBgigabyteGB