Convert byte (B) to kilobyte (KB)

UnitsStoragebyteBkilobyteKB