Convert gigabyte (GB) to megabyte (MB)

UnitsStoragegigabyteGBmegabyteMB