Convert kilobyte (KB) to byte (B)

UnitsStoragekilobyteKBbyteB