Convert megabyte (MB) to gigabyte (GB)

UnitsStoragemegabyteMBgigabyteGB