Convert gigabyte (GB) to kilobyte (KB)

UnitsStoragegigabyteGBkilobyteKB