Convert kilobyte (KB) to megabyte (MB)

UnitsStoragekilobyteKBmegabyteMB