paraules: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é paraules?

O que é paraules?

  • So o conjunt de sons articulats que representa una idea. sin:  mot
  • Representació gràfica d'aquests sons que consisteix en un grup de lletres delimitat per espais en blanc. sin:  mot
  • Cosa que es diu o s'escriu: això no ho dic jo, són paraules del poeta; escolten la paraula de Déu.
  • Prometença que allò que es diu és cert: ha donat la seva paraula; no faltis a la teva paraula.
  • Fidelitat a una promesa: us en podeu fiar, és una persona de paraula.
  • Dret o torn per parlar en una reunió o assemblea: vostè té la paraula.
  • paraules  Coses dites que no es corresponen amb la realitat: calen fets i no paraules.

Buscar palavras

Atualize sua experiência