Convert ton (short) (ton (US)) to kilopound (kip)

UnitsWeight and masston (short)ton (US)kilopoundkip