Convert kilopound (kip) to ton (short) (ton (US))

UnitsWeight and masskilopoundkipton (short)ton (US)