Convert exabyte (EB) to byte (B)

UnitsStorageexabyteEBbyteB