ترجمه در بیدرنگ از فرانسوی زبان زبان چینی ساده شده