تعاریف روسی

نتایج جستجو

  1. чувство
  2. обоняния