کی تعریف پرتگالی

  • latim nepos,-otis, neto, sobrinho