Vymedzenie pojmov Portugalčina

  • latim nepos,-otis, neto, sobrinho