ข้อกำหนด โปรตุเกส

  • Prender com corrente, encadear.
  • Escravizar.