ข้อกำหนด โปรตุเกส

  • Falar em público.
  • Rezar.
  • Pedir, rogar.