Định nghĩa Tiếng Bồ Đào Nha

  • Proficiência; prática; saber.