Định nghĩa Tiếng Bồ Đào Nha

  • latim caco,-are
  • Expulsar (excrementos) pelo ânus.