Định nghĩa Tiếng Bồ Đào Nha

  • seguro +-ar
  • Tornar seguro, firmar.