परिभाषाएँ पुर्तगाली

  • perímetro +-ico
  • Relativo ao perímetro.
  • PERIMETRAL