wekken: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is wekken?

What is wekken?

  • wakker maken réveiller Hij werd gewekt door een harde knal. Il a été réveillé par une forte détonation. Wek mij morgen om zeven uur. Réveillez-moi demain matin à sept heures.
  • laten ontstaan susciter créer Zijn interesse werd gewekt door een artikel in de krant. Son intérêt a été suscité par un article de journal. argwaan wekken susciter de la méfiance

Search words

Upgrade your experience