aanbieding: meaning and definitions

DutchType a word

What is aanbieding?

What is aanbieding?

  • iets dat goedkoper is dan normaal article mannelijk en promotion (aʀtiklɑ~pʀɔmosjɔ~) goedkoper zijn dan normaal être en promotion / en réclame De appels zijn vandaag in de aanbieding. Aujourd'hui, les pommes sont en promotion.

Search words

Upgrade your experience