disposizione-disposal: ความหมาย คำอธิบายความหมายและคำแปล

พจนานุกรมอิตาลี%dictionary_xs%อังกฤษ

disposizione คืออะไร disposizione แปลว่า disposal

disposal คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ