Định nghĩa Tiếng Pháp

  • Littéraire. Manières affectées, minauderies.