Định nghĩa Tiếng Pháp

  • D'une manière radicale .