Định nghĩa Tiếng Tây Ban Nha

  • f. Véase propuesto, ta.