Định nghĩa Tiếng Tây Ban Nha

  • adj. f. Que mueve o genera movimiento: causa, fuerza motriz.