kilobytes: 意味と定義

スペイン語辞典

kilobytesとは何ですか?

kilobytesとは何ですか?

  • (voz i.) m. inform. Mil bytes.♦ Su abrev. es Kb.

言葉を検索する

体験をアップグレードする