significa-significa: ความหมาย คำอธิบายความหมายและคำแปล

พจนานุกรมสเปน%dictionary_xs%อิตาลี

significa คืออะไร significa แปลว่า significa

significa คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ