momento-Zeit: ความหมาย คำอธิบายความหมายและคำแปล

พจนานุกรมสเปน%dictionary_xs%เยอรมัน

momento คืออะไร momento แปลว่า Zeit

Zeit คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ