diferencia-Unterschied: ความหมาย คำอธิบายความหมายและคำแปล

พจนานุกรมสเปน%dictionary_xs%เยอรมัน

diferencia คืออะไร diferencia แปลว่า Unterschied

Unterschied คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ