Definiciones Español

  • tr. i prnl. Resultar en una infracció o fer mal algú com a resposta a una altra: correspongueren matant l'assassí del seu fill. ♦ és conj. Com arribar-hi.
    tr. y prnl. Ocasionar una ofensa o daño a alguien como respuesta a otro recibido de él: se vengó matando al asesino de su hijo.♦ Se conj. como llegar .
  • Intr. Moure o arribar a on és el Ponent: va ahir a Cadis. També prnl.: Vine amb mi al cinema.
    intr. Trasladarse o llegar hasta donde está el que habla: vino a Cádiz ayer. También prnl.: vente conmigo al cine.