Definiciones Español

  • adj. Des del nord o en relació amb això: aurora nord.
    adj. Del septentrión o relativo a él: aurora septentrional.
  • Que cau al nord: comarques del Nord.
    Que cae al norte: regiones septentrionales.