Definiciones Español

  • tr. i prnl. Zoom a o dit una cosa amb una altra ♦ es construeix amb la preparació. r: aixecar un armari a la paret.
    tr. y prnl. Acercar o poner una cosa junto a otra.♦ Se construye con la prep. a: arrimar un armario a la pared.