Definitions Spanish

  • Vegeu f alta, ta.
    f. Véase alto, ta.
  • adj. De gran estatura: és més alt que el seu pare.
    adj. De gran estatura: es más alto que su padre.