Định nghĩa Tiếng Anh

  • Slang Intoxicated; drunk.