Vymedzenie pojmov Angličtina

  • Common misspelling of noble.