Định nghĩa Tiếng Anh

  • A small ornamental article; a trinket.