Định nghĩa Tiếng Anh

  • Plural form of exposure.