ข้อกำหนด อังกฤษ

  • See methanol.
  • An alcohol derived from methanol.