hail: 意味と定義

英語辞典

hailとは何ですか?

hailとは何ですか?

言葉を検索する

体験をアップグレードする