Định nghĩa Tiếng Đức

  • Maschine, die Geschirr spült