societat: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é societat?

O que é societat?

  • Conjunt de persones que habiten la Terra i estableixen relacions organitzades: la societat del segle xx ha experimentat un ràpid progrés de la ciència.
  • Conjunt de persones que es relacionen organitzadament i que pertanyen a un lloc determinat o que tenen característiques comunes: la societat catalana alta societat Conjunt de grups minoritaris de la societat que gaudeixen d'un nivell econòmic elevat i, generalment, cultural. societat de consum Societat on s'estimula les persones perquè comprin i consumeixin béns, encara que no siguin necessaris.
  • Grup format per persones que s'uneixen amb un fi determinat: una societat esportiva; societats benèfiques. sin:  agrupació,  associació societat secreta Associació o organització caracteritzada per una iniciació secreta o per altres rituals, per l'ús d'insígnies, símbols, etc., i sovint per uns costums i un llenguatge particulars.
  • Grup format per persones que s'uneixen per portar a terme una activitat econòmica o mercantil determinada: els germans van formar una societat. sin:  companyia,  empresa societat anònima Societat mercantil en la qual el capital és dividit en accions, tots els accionistes tenen els mateixos drets, en proporció a les accions que posseeixen, i participen en la direcció a través de la seva intervenció en la junta general i el consell d'administració. societat limitada Societat mercantil en què la responsabilitat dels socis és limitada a la seva participació i el capital és representat per participacions.
  • Grup d'animals d'una mateixa espècie que viuen en grups més o menys nombrosos i organitzats, per procrear, alimentar-se, defensar-se, etc.: les formigues i les abelles formen societats.

Buscar palavras

Atualize sua experiência