Definicions Català

  • Instrument rectangular de cartró amb un mànec que serveix per fer o per fer-se aire movent-lo manualment i amb energia d'un costat a l'altre.
  • Instrument plegable en forma de semicercle que serveix per fer o per fer-se aire movent-lo manualment i amb energia d'un costat a l'altre. sin:  vano
  • Conjunt de coses o de possibilitats entre les quals es pot elegir: en l'agència de viatges ens van presentar un ampli ventall de llocs turístics. sin:  gamma,  sèrie