Definicions Català

  • Qualitat o conjunt de qualitats per les quals una persona o una cosa mereix consideració o ser tinguda en compte: les seves recomanacions tenen un gran valor per a nosaltres. sin:  vàlua
  • Preu o estimació equivalent: quin és el valor d'aquestes terres?
  • Importància o significat d'un dit o d'un fet: el seu comentari no té gaire valor per a mi.
  • Qualitat del que és correcte o efectiu, o del que s'ajusta a la llei: la pesseta va deixar de tenir valor. sin:  validesa
  • Qualitat de la persona que actua amb valor o determinació davant de situacions arriscades o difícils: es va enfrontar als problemes amb molt de valor. sin:  ànim,  coratge,  valentia
  • Equivalència d'una moneda amb referència a la que es pren per patró.
  • matemàtiques Quantitat o magnitud que es dóna a una variable: el valor de x en l'equació x - 50 = 100 és 150.
  • música Duració d'una nota musical segons la figura amb què està representada: el valor de la negra és el doble del de la corxera.
  • valors  Conjunt de normes o principis morals i ideològics que dirigeixen el comportament d'una persona o societat: diuen que s'estan perdent molts valors tradicionals.
  • economia Conjunt de documents que representen la quantitat de diners prestada a una empresa o societat per aconseguir uns guanys: els valors són títols que es cotitzen en borsa.