Definicions Català

  • Característica d'allò que constitueix un tot no divisible en parts.
  • Element complet i diferenciat que forma part d'un conjunt: una dotzena té dotze unitats.
  • Quantitat que es pren com a mesura o com a terme de comparació per mesurar les quantitats de la mateixa espècie: el metre és una unitat de longitud.
  • Coincidència de dues o més persones en una cosa: perquè un equip funcioni hi ha d'haver unitat entre els seus membres. sin:  acord,  avinença
  • Conjunt de persones o d'aparells que depenen d'un cap, especialment un conjunt de soldats que obeeix un superior dins de l'exèrcit: diverses unitats de carros de combat s'acosten a la ciutat.
  • Conjunt de persones i de mitjans d'un hospital dedicats a una tasca concreta: la unitat de radiologia es troba a la planta baixa unitat de cures intensives o unitat de vigilància intensiva Secció d'un hospital que es dedica a la vigilància i al tractament dels malalts molt greus: els ferit lluita per la vida en una unitat de cures intensives. Generalment se substitueix per les sigles UCI o UVI.