Definicions Català

  • Capacitat per realitzar satisfactòriament una tasca o exercir un càrrec: té molt talent per la música. sin:  aptitud,  disposició
  • Intel·ligència que té algú i capacitat per fer-la servir per aconseguir bons resultats.