Definicions Català

  • Matèria de què està format un cos.
  • Part o aspecte més important o essencial d'una cosa: en aquestes pàgines hi ha la substància del llibre.
  • Conjunt d'elements nutritius d'un aliment o suc que s'extreu d'alguns aliments: si es fa amb pollastre, el brou té més substància.
  • Valor, importància o consideració que té una cosa: ha fet un discurs amb molt poca substància.