Definicions Català

  • Posar una persona, animal o cosa en un lloc o espai determinat: situat al costat d'ell, que us faré una fotografia.
  • Col·locar en una posició determinada respecte als punts cardinals: han situat la casa de cara al sud i hi toca el sol tot el dia. sin:  orientar
  • situar-se  Aconseguir una persona una bona posició social, econòmica o professional, de manera que pugui viure amb comoditat: ha treballat molt per poder-se situar.